انتشارات كمالان ناشر مجموعه‌هاي كامل قوانين و مقررات بروز و جاري كشور می باشد.

ما، انتشارات کمالان را به صورت رسمی از سال 1384 شروع کردیم و با تمرکز بر نشر کتب قوانین و حقوقی، فعالیت جدی تری در این عرصه داشتیم و خواهیم داشت.